Go Search

 Uitleg / Achtergrond

Het oude grenswaardenstelsel bevatte ongeveer 1000 wettelijke en bestuurlijke MAC-waarden. De bestuurlijke MAC-waarden zijn per 1 januari 2007 vervallen en een deel van de oude (wettelijke) MAC-waarden zijn in het nieuwe stelsel wettelijke, publieke, grenswaarden geworden. Het nieuwe grenswaardenstelsel omvat ruim 140 publieke, wettelijke grenswaarden en ruim 50 wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen.


Met de voor dit doel ontwikkelde  Route Veilige grenswaarden is het mogelijk binnen en buiten Europa te zoeken naar grenswaarden die voldoen aan de voorwaarde dat zij daadwerkelijk een veilige en gezonde arbeidssituatie opleveren. De subcommissie van de SER heeft deze hiërarchie geaccepteerd. Sommige grenswaarden zijn kant-en-klaar. Voor de niet kant-en-klare grenswaarden geldt dat een arbodienstverlener of een expert moet vaststellen of de grenswaarde moet worden aangepast.
Uit de uitgevoerde inventarisatie naar grenswaarde bronnen blijkt dat wereldwijd een zeer groot aantal organisaties grenswaarden voor de arbeidsplaats vaststelt. Verder bleek uit de inventarisatie dat de grenswaarde bronnen zijn te onderscheiden in

  • de beïnvloeding door de eventuele technisch economische haalbaarheid
  • en de vrije beschikbaarheid op het internet.

Is het bovenstaande het geval of is het (te) lang geleden dat een grenswaarde is vastgesteld dan kan een arbodienstverlener of een expert grenswaarden en werkwijzen adviseren of waarmee en hoe de grenswaarde moet worden aangepast.


De door de Subcommissie GSW afgesproken en in deze leidraad gehanteerde rangorde in grenswaardebronnen zal opnieuw op haar geldigheid moeten worden beoordeeeld.
Van chemische stoffen mag worden aangenomen dat de giftigheid van een stof een intrinsieke eigenschap is en dat de concentratie waarboven een stof in een land als schadelijk wordt beschouwd enkel afhankelijk is van de lokale, cultuur bepaalde, risico perceptie.


Ook binnen Europa zijn die verschillen waarneembaar; dat kan er toe kan leiden dat advieswaarden die uitsluitend op gezondheidskundige overwegingen zijn gebaseerd toch onderling verschillen.


In deze route zijn daarom bepaalde grenswaarde bronnen samengevoegd in groepen en is het aan de gebruiker zelf om te motiveren hoe hij met de verschillen tussen de bronnen omgaat.