Go Search

 Het beslisschema

Is er een wettelijk publieke grenswaarde, gebruik deze dan als uitgangspunt voor het vaststellen van de bedrijfsspecifieke grenswaarde. Zie stap 0 in onderstaande figuur.

Is er geen wettelijke grenswaarde dan volgt de leidraad de stappen in onderstaand beslisschema voor het vinden van een geschikte, private grenswaarde. Het is ook mogelijk te kiezen voor de route "Veilige werkwijzen".

Het beslisschema voor het vinden of afleiden van een grenswaarde indien een wettelijke grenswaarde ontbreekt is in detail in dit document uitgewerkt.

Het beslisschema voor de grenswaardenkeuze bestaat uit de volgende vier stappen:

  • Stap O. Indien een wettelijke, nationale grenswaarde beschikbaar is, wordt deze gebruikt als uitgangspunt voor de uiteindelijk vast te stellen bedrijfsgrenswaarde (stap 0).
  • Stap I. Ontbreekt een wettelijke grenswaarde, dan wordt in stap I nagegaan of er een gezondheidskundige waarde is van de Gezondheidsraad of SCOEL sinds 1 januari 1997 of, mogelijk vanaf 2008, een REACh DNEL waarde.
  • Stap II. Indien na stap I nog geen grenswaarde beschikbaar is, dan wordt in stap II in de diverse buitenlandse grenswaardenbronnen gezocht naar een bruikbare grenswaarde voor de stof.
  • Stap III. Indien nog steeds geen grenswaarde beschikbaar is kan met een valide afleidingmethode een grenswaarde worden afgeleid op basis van toxicologische gegevens. Na elk van de stappen 0, I en II kan de gebruiker er ook voor kiezen om gebruik te maken van het pad van de veilige werkwijze of direct over te gaan tot het zelf afleiden van een grenswaarde (III).

 Stappen

Stap I
 
De Gezondheidsraad (GR) en de SCOEL (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) van de Europese Commissie) stellen wetenschappelijk onderbouwde grenswaarden voor die als veilig mogen worden beschouwd.

 

Met veilig wordt hier bedoeld dat, op basis van de inzichten ten tijde van het opstellen van het rapport, gesteld mag worden als de blootstelling lager is dan de grenswaarde én er geen risicoverhogende werkplekfactoren zijn, de gezondheid van de medewerker niet wordt geschaad.

 

Omdat inzichten over de gevaren van een stof in de loop van de tijd zijn gewijzigd en zowel de WGD als de SCOEL na 1996 in een beter kwaliteitssysteem zijn verankerd, kunnen adviezen van voor 1997 niet zonder nader advies van een deskundige worden toegepast.

 

Indien er twee of meer waarden zijn, wordt aanbevolen de laagste te gebruiken. Echter omdat beide bronnen een gezondheidskundige insteek hebben, heeft de ondernemer de vrijheid zelf een bron te kiezen welke past bij zijn situatie. Hij kan hiervoor ook een deskundige raadplegen.


 
Stap II
 
Indien er geen gezondheidskundige advieswaarden worden gevonden dan wordt de gebruiker geleid naar stap II met buitenlandse grenswaarden vastgesteld door diverse buitenlandse organisaties in verschillende landen en/of door VIB/MSDS (Veiligheidsinformatieblad/Material Safety Data Sheet) producenten (stap II).

 

Om een verantwoorde keuze te maken welk van deze lijsten van voldoende kwaliteit zijn om in de praktijk te gebruiken zijn de lijsten gekenmerkt en is er een ordeningssystematiek ontwikkeld waarmee de lijsten zijn onderverdeeld:
Gezondheidskundige grenswaarden dus zonder haalbaarheidsaanpassing (cat A).Grenswaarden met mogelijke haalbaarheidsaanpassing (cat B).Grenswaarden met onbekende onderbouwing (cat C). Dit bestand is een lijst met buitenlandse bronnen voor grenswaarden.


 
Indien u in aanvulling op deze lijst beschikt over nog andere openbare grenswaardelijsten dan wordt u verzocht deze of de informatie over die lijst op te sturen naar b.hendriks@ser.nl Ook voor lijsten met stof-grenswaarden uit de industrie houdt de SER zich aanbevolen.

 
Stap III
 
Indien er geen (bruikbare) grenswaarden zijn gevonden in de stappen 0 t/m II dan verwijst de Leidraad naar methoden waarmee gezondheidskundige advieswaarden kunnen worden afgeleid (stap III). De werkgever kan er ook voor kiezen stap II over te slaan en direct zelf een grenswaarde af te gaan leiden (stap III).

 

 

In dit bestand vindt u informatie over drie manieren om grenswaarden af te leiden.

 

 

 Beslismodel

 

beslismodel

In een aantal gevallen zal de Leidraad direct een bedrijfsgrenswaarde kunnen opleveren bijvoorbeeld wanneer er publieke grenswaarden zijn of indien de beste private advieswaarde vrij beschikbaar is. In andere gevallen wordt aangegeven hoe er aan de advieswaarde gekomen kan worden (opzoeken in commerciële bibliotheken, afleiden vanuit toxiciteitsgegevens).


Ter stimulering van de ontwikkeling van grenswaarden in het private domein, is het waardevol na te denken over het creëren van organisatorische arrangementen om de aldus verkregen of afgeleide bedrijfsgrenswaarden te delen en/of collegiaal te toetsen.