Go Search

 Uitleg / achtergrond

Een werkplekfactor is een factor die er voor zorgt dat bij gelijke concentratie in de inademingslucht, de schadelijkheid van de stof anders tot uitdrukking komt (bijv. eerder/later of versterkt/verzwakt). De werkplekfactor kan van invloed zijn op de bedrijfsspecifieke grenswaarde van een stof of op de wijze waarop de blootstelling aan stoffen moet worden beoordeeld. Bij het vaststellen van grenswaarden voor stoffen wordt uitgegaan van een aantal omstandigheden waaronder de blootstelling plaatsvindt. Zo zijn veel grenswaarden vastgesteld voor een blootstelling gedurende 8 uur per dag. Als medewerkers langer of korter worden blootgesteld, kan dit gevolgen hebben voor de grenswaarde die binnen een bedrijf moeten worden gehanteerd. Ook andere factoren kunnen van invloed zijn op het risico. Denk bijvoorbeeld aan gelijktijdige blootstelling aan meerdere stoffen of producten.

De route helpt om rekening te houden met de volgende werkplekfactoren:

  • Blootstellingsduur
    In de route wordt nagegaan of het voor een bepaalde situatie nuttig en nodig is om de grenswaarden aan te passen voor een blootstelling die langer of korter duurt dan 8 uur. Indien dit nodig is krijgt u advies over een passende grenswaarde. 
  • Huidopname
    Als een stof door de huid wordt opgenomen, kan het nodig zijn dat bij de beoordeling van de blootstelling hiermee rekening wordt gehouden. Door de route in te vullen, krijgt u informatie over hoe u dit kan doen. 
  • Gecombineerde blootstelling aan meerdere stoffen
    Bij de beoordeling van de blootstelling aan meerdere stoffen die eenzelfde schadelijk effect kunnen veroorzaken, kan het nodig zijn dat u bij de beoordeling van de blootstelling hiermee rekening houdt. Door de route in te vullen, krijgt u informatie over hoe u dit kan doen.

Meer informatie over blootstelling aan een stof