Go Search

 Achtergrond leidraad

De nieuwe Arbowet (sinds 1 januari 2007) heeft een omslag in de arbeidsomstandighedenzorg met zich mee gebracht. De wet stelt voornamelijk de doelen voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ondernemingen zijn grotendeels vrij in de keuze van gevalideerde middelen waarmee de doelen worden gerealiseerd. Ook het nieuwe grenswaardenstelsel voert deze omslag door.
 

Als handreiking naar (MKB-)ondernemingen en brancheverenigingen hebben werkgevers en werknemers in de Sociaal Economische Raad (SER) de leidraad voor het veilig en gezond werken met chemische stoffen ontwikkeld. De leidraad sluit aan op het Arbobesluit en zijn toelichting. Hierin staat dat de op sectorniveau dan wel landelijk niveau ontwikkelde (private) werkwijzen het referentie kader vormen voor de handhaving.
 

De leidraad is bedoeld als een hulpmiddel voor ondernemers en Arbo-deskundigen bij het vinden van bedrijfsspecifieke veilige grenswaarden of gevalideerde veilige werkwijzen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot het veilig werken met chemische stoffen. Zo wordt in de leidraad niet aangegeven op welke wijze moet worden gemeten. De leidraad biedt aanknopingspunten om de problematiek van het werken met chemische stoffen aan te pakken en om te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften. Niet in alle gevallen zal een concreet advies mogelijk zijn.
 

De leidraad is ontwikkeld vanuit het bestaande Arbo-instrumentarium, waarbij veilig, gevalideerd en bedrijfsspecifiek als randvoorwaarden zijn gehanteerd. De SER definieert veilig als de situatie waarin blootstelling aan stoffen de gezondheid niet schaadt, dan wel, in het geval van kankerverwekkende stoffen, dat de blootsteling zo laag mogelijk is. Bedrijfsspecifiek betekent dat grenswaarden/werkwijzen moeten zijn toegesneden op de werkplekfactoren en werksituatie waarvoor de leidraad wordt geraadpleegd.
 

Omdat de leidraad bedoeld is voor gebruik door zoveel mogelijk bedrijven met verschillende uitgangsposities, is de leidraad samen met de gebruikers (werkgevers, werknemers arbodienstverleners) ontwikkeld. Via deze website vindt u welke instrumenten al bekend zijn. Mocht u ontbrekende en nieuwe instrumenten weten, meldt deze dan bij de SER b.hendrikx@ser.nl.