Go Search

 Begrippen

Bedrijfsspecifieke en werkplekspecifieke grenswaarde (privaat en publiek)

Een publieke of private grenswaarde die met behulp van werkplekfactoren werkplek- of bedrijfspecifiek is gemaakt.

Private grenswaarde

Een gemiddelde concentratie gedurende een referentieperiode (8 uur, 15 minuten of Ceiling= plafondwaarde) van een enkelvoudige stof of een mengsel met een vaste samenstelling die het risico op gezondheidsschade doeltreffend beheerst, voor zover bekend met de huidige stand van de wetenschap, ook indien de blootstelling wordt herhaald gedurende een heel arbeidsleven.
 

Deze definitie geldt niet voor stoffen met een verondersteld drempelloos effect zoals bepaalde genotoxisch carcinogenen en sensibiliserende stoffen. Privaat betekent in dit geval dat de stof niet onder de criteria voor de publieke (wettelijke) grenswaarden valt.
 

Uit artikel 4.3 Arbobesluit valt af te leiden dat de private grenswaarde op een zodanig niveau is vastgesteld dat er geen schade kan ontstaan aan de gezondheid van de werknemer. Het stappenplan moet naast een overzicht van te treffen maatregelen tevens een tijdsplanning bevatten.

Publieke grenswaarde

Een gemiddelde concentratie gedurende de referentie periode (8 uur, 15 minuten of Ceiling) van een enkelvoudige stof of een mengsel met een vaste samenstelling die het risico op gezondheidsschade doeltreffend beheerst, voor zover bekend met de huidige stand van de wetenschap, ook indien de blootstelling wordt herhaald gedurende een heel arbeidsleven. Deze definitie geldt niet voor stoffen met een verondersteld drempelloos effect zoals bepaalde genotoxisch carcinogenen en sensibiliserende stoffen.
 

Het ministerie van SZW stelt publieke (wettelijke) grenswaarden vast voor stoffen waarvoor:

  • de EU een grenswaarde vereist. In de praktijk zijn dat zogenoemde bindende limieten (BLV’s, Binding Limit Values) en Indicatieve Grenswaarden (ILVs, Indicative Limit Values) die in richtlijnen van de Europese Commissie worden vermeld;
  • niet te verwachten is dat de EU een grenswaarde zal vaststellen maar die worden gekenmerkt als ‘stoffen zonder eigenaar' en ‘stoffen met grote kans op gezondheidsschade (hoog-risicostoffen);
  • volgens de overheid een publieke grenswaarde moet worden vastgesteld.

Publieke grenswaarden zijn (net als private grenswaarden) gezondheidskundige grenswaarden, met uitzondering van de grenswaarden voor kankerverwekkende (mutagene) en allergene stoffen zonder drempelwaarde .
 

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) van de SER voert alleen voor deze stoffen een haalbaarheidstoets uit. Het resultaat van de toets speelt een belangrijke rol bij de vaststelling van de hoogte van een grenswaarde voor deze stoffen.
 

Voor alle overige stoffen geldt dat bedrijven in het kader van de risico-inventaris en evaluatie (RIE) moeten beoordelen in hoeverre zij voldoen aan de gezondheidskundige grenswaarde. Als zij daaraan niet voldoen, dienen zij een stappenplan op te stellen om die grenswaarde te bereiken. Het stappenplan moet naast een overzicht van te treffen maatregelen tevens een tijdsplanning bevatten.

Veilige grenswaarde

Het begrip "veilig" wordt in het kader van deze leidraad op twee manieren gebruikt:

  • in de zin van het beschermingsniveau van instrumenten: " er kan geen schade ontstaan aan de gezondheid van de werknemer " of "zo laag mogelijk" voor de carcinogenen. Deze definitie is gelijk aan wat is bepaald in respectievelijk de artikelen 4.6 en 4.13 (carcinogenen) van het Arbobesluit;
  • in de zin van keuze voor Veilige Grenswaarden /Veilige Werkwijze instrument: instrumenten die voldoen aan de kwaliteitscriteria van deze leidraad die overeenkomstig die van de wet zijn of naar beste weten verondersteld worden daarmee in overeenstemming te zijn.