Go Search

 Veilige Werkwijze

Veilige werkwijzen

Grenswaarden geven aan hoe hoog de blootstelling aan stoffen mag zijn op de werkplek, zodat de kans op gezondheidsschade minimaal is. Een gebruiker dient echter zelf te bepalen of de blootstelling aan stoffen de grenswaarden overschrijdt of niet en wat men moet doen om de blootstelling, indien nodig, te verlagen.
 

In het nieuwe grenswaardenstelsel kan ervoor worden gekozen een veilige werkwijze te gebruiken in plaats van een grenswaarde. Een veilige werkwijze beschrijft hoe en onder welke condities werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zodat de blootstelling aan stoffen beneden de grenswaarden blijft. Zelf beoordelen is niet nodig; dit is al gedaan. Indien de voorgeschreven werkwijze op juiste wijze wordt gevolgd, kan van een veilige situatie worden uitgegaan. Om invulling te geven aan dit nieuwe onderdeel van het grenswaardenstelsel is geïnventariseerd welke veilige werkwijzen er momenteel bestaan. Het aanbod bleek zeer gering. Daarom zijn ook instrumenten geïnventariseerd waarmee het mogelijk is om veilige werkwijzen af te leiden. Ook dat aanbod bleek gering; er bleken echter wel veel zogenoemde verbeteradviezen te bestaan.

Verbeteradviezen

De verbeteradviezen zijn in de leidraad opgenomen. Zij reiken suggesties voor verbetering van de arbeidsomstandigheden aan. Het betreft een opsomming van maatregelen, waaruit een ondernemer kan kiezen. Alle maatregelen op zich leveren in meer of mindere mate een bijdrage aan beheersing van het risico. Er wordt echter niet aangegeven met welke maatregelen het risico voldoende wordt beheerst. Hoewel niet duidelijk wordt of de situatie voldoende beheerst is, geven deze adviezen wel degelijk een stap in de goede richting.

Instrumenten

In de leidraad zijn instrumenten opgenomen waarmee op basis van gegevens over de stoffen waarmee wordt gewerkt en de werkzaamheden die daarmee worden verricht, een veilige werkwijze is af te leiden.
 

Onder de route "veilige werkwijzen' staan zowel veilige werkwijzen als instrumenten om veilige werkwijzen af te leiden en verbeteradviezen. De voorkeur gaat uit naar de veilige werkwijzen en de instrumenten boven de verbeteradviezen. De verbeteradviezen zijn een handreiking in de goede richting indien er voor een bepaalde situatie geen veilige werkwijzen beschikbaar zijn en de instrumenten niet toepasbaar.

Kwaliteit

Er bestaan grote verschillen in kwaliteit tussen de uiteenlopende veilige werkwijzen, instrumenten en verbeteradviezen. Om de kwaliteit te kunnen vaststellen en benoemen, zijn criteria opgesteld. Deze criteria draaien om de vraag in hoeverre is aangetoond dat de (afgeleide) werkwijze of het verbeteradvies ook daadwerkelijk een veilige situatie oplevert. Deze kwaliteitscriteria zijn verwerkt in een rangordeningsysteem.

Sociale partners

Sociale partners hebben de afgelopen jaren veel energie gestopt in de ontwikkeling van veilige werkwijzen, instrumenten en verbeteradviezen. Deze zijn doorgaans ontwikkeld met bedrijven uit de branche waardoor ze zeer goed aansluiten bij de praktijk in deze branches. Ook het draagvlak onder sociale partners is verwerkt in het rangordeningsysteem.