Go Search

 Veilig werken met chemische stoffen

De leidraad chemische stoffen helpt ondernemers en arbodeskundigen bij het vinden van bedrijfsspecifieke veilige grenswaarden of gevalideerde veilige werkwijzen bij het werken met chemische stoffen. Werkgevers moeten immers bepalen of er veilig met deze –gevaarlijke, schadelijke - chemische stoffen wordt gewerkt. Dat kan door de bloostelling aan schadelijke stoffen te vergelijken met grenswaarden die overheid én bedrijfsleven in de praktijk hanteren bij de toetsing van blootstellingsniveaus aan schadelijke stoffen en bij de beoordeling van de arbeidsomstandigheden
 

Voor de meeste stoffen zijn geen wettelijke, publieke, grenswaarden (door de overheid) vastgesteld. In geval van een chemische stof waarvoor geen wettelijke grenswaarde geldt, is de werkgever/ondernemer/ het bedrijf verplicht zelf een grenswaarde vast te stellen. Deze grenswaarde dient zo laag te zijn dat er geen gezondheidsschade ontstaat bij de werknemers die met de desbetreffende stof werken.
 

Ondernemingen moeten zelf voldoen aan de wettelijke voorschriften en zijn vrij in de keuze van gevalideerde middelen. Op deze website kunnen de grenswaarden via de volgende drie routes worden berekend:

Meer informatie over de werking van de leidraad is hier te vinden.
 

Sociale partners in de Sociaal Economische Raad hebben de leidraad ontwikkeld vanuit bestaand Arbo-instrumentarium waarbij veilig, gevalideerd en bedrijfsspecifiek als randvoorwaarden zijn gehanteerd. De leidraad is bedoeld voor gebruik door zoveel mogelijk bedrijven met verschillende uitgangsposities en is samen met de gebruikers ontwikkeld. Ontbrekende en nieuwe instrumenten kunnen bij de SER worden gemeld.